Enter your keyword

REGULAMIN DLA SKLEPU INTERNETOWEGO

Obowiązuje od 1 grudnia 2015r.

 

I Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
Sprzedający (Dane kontaktowe):

Olejowe Smaki Artur Pietluszenko
ul. Podleśna 3B, 18-106 Niewodnica Kościelna
www:olejowesmaki.pl
e-mail: biuro@olejowesmaki.pl
tel.: +48 66-444-00-44
NIP: 966-122-70-47
REGON: 200778609
KONTO BANKOWE: 36 1020 1332 0000 1502 0836 6231

Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Ustawa o prawach konsumenta (Prawo konsumenckie): ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Kodeks dobrych praktyk: zbiór zasad oraz norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2
pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku
z późniejszymi zmianami do których stosuje się Sprzedający.

Umowa (umowa sprzedaży): umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość
w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów
i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku
w przypadku Kupujących.

Zamówienie: oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające
jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy,
dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym
a Sprzedającym.

Adres pocztowy: imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości, ulica, numer
budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa
miejscowości i numer nieruchomości, kod pocztowy oraz miejscowość.
Manufaktura olei roślinnych tłoczonych na zimno
str. 2

Adres odbioru (Punkt odbioru zamówień): miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym,
wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie internetowym.

Cennik dostaw: zestawienie dostępnych rodzajów dostawy wraz z kosztami dostępne na stronie
internetowej pod adresem: www.olejowesmaki.pl.

Dostawa: określony rodzaj usługi przewozowej wraz z wskazaniem przewoźnika i kosztu wymieniony
w cenniku dostaw dostępnym pod adresem www.olejowesmaki.pl.

Dowód zakupu: faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów
i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Karta produktu: informacja o pojedynczym produkcie zamieszczona na pojedynczej podstronie
sklepu.

Klient: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności
prawnych, dokonująca u Sprzedającego zamówienia w ramach sklepu związanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

Koszyk: lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów
Kupującego.

Kupujący: Konsument, jak i Klient.

Miejsce wydania rzeczy: adres pocztowy lub Punkt odbioru zamówień wskazany w zamówieniu przez
Kupującego.

Moment wydania rzeczy: moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba
trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność: sposób dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem
www.olejowesmaki.pl.

Produkt: minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która
podana jest w sklepie internetowym jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Rzecz: rzecz ruchoma będąca lub mogąca być przedmiotem umowy.

Przedmiot umowy lub świadczenia: produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Adres reklamacyjny: adres Sprzedającego.
Olejowe Smaki Artur Pietluszenko
ul. Podleśna 3B, 18-106 Niewodnica Kościelna

Sklep internetowy: serwis internetowy dostępny pod adresem www.olejowesmaki.pl za
pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

System: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający
przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne
za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Termin realizacji: podana liczba godzin lub dni roboczych.

Wada: zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna: niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument pisemnie poinformował Sprzedającego przy
zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,
5. w razie nieprawidłowego jej użytkowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane
przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo
przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,
6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez
umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał
ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na
decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed
zawarciem umowy.

Wada prawna: sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona
prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika
z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

II Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem:
www.olejowesmaki.pl prowadzonego przez: Olejowe Smaki Artur Pietluszenko zwanego dalej
Sprzedającym.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
b. warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego,
Olejowe Smaki Artur Pietluszenko
ul. Podleśna 3B, 18-106 Niewodnica Kościelna
www.olejowesmaki.pl
c. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu
internetowego.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia
świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W
takim przypadku potencjalni Kupujący zostaną o powyższym powiadomieni.
5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie serwisu
www.olejowesmaki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
6. Akceptując ten regulamin kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie podczas
rejestracji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
w celach związanych z działalnością Sprzedającego, tj. w celach marketingowych, promocji, analiz w
systemach informatycznych, kartotekach, księgach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach
ewidencyjnych. Zgoda, o której mowa wyżej, obejmuje również przetwarzanie danych osobowych
Klienta w przyszłości przez Sprzedającego, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Klient ma prawo
wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich
przetwarzania.
7. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze
Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny
być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania
przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie
ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.
8. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
9. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od
wad.
11. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto
(zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w
cenniku dostaw.
12. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:
a. przelewem na numer konta bankowego: 36 1020 1332 0000 1502 0836 6231 z chwilą
zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego zamówienie jest przekazywane do
realizacji,
b. za pośrednictwem serwisu przelewy24,
c. kartą kredytową za pośrednictwem serwisu przelewy24,
d. przy odbiorze – zapłata gotówka kurierowi przy odbiorze towaru.
13. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską.
14. Termin dostawy wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez obsługę sklepu
www.olejowesmaki.pl potwierdzenia zrealizowania zamówienia.
15. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego,
natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów
znajdujących się w sklepie.
16. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu
składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do
uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego,
który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób
trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz
usuwania konta w sklepie.
Olejowe Smaki Artur Pietluszenko
ul. Podleśna 3B, 18-106 Niewodnica Kościelna
www.olejowesmaki.pl
17. Informacje zawarte w sklepie internetowym nie można traktować jako porady lekarskiej bądź
farmaceutycznej ani wskazówki do leczenia. Opisy towarów mają tylko i wyłącznie charakter
poglądowy. Jedyną odpowiednią osobą dla wskazania terapii i zastosowania produktów jest lekarz.

III Zasady korzystanie ze sklepu internetowego oraz zawarcie umowy sprzedaży

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3. Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak
również może ograniczyć jego dostęp do całości lub części zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności gdy
Kupujący:
a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osób trzecich, w
szczególności dóbr osobistych innych Kupujących sklepu internetowego,
c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci
Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać
powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi
w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności środki służące
zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych
w Internecie.
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,
b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
Sprzedającego,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie
w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet.
7. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę
internetową: www.olejowesmaki.pl dokonać wyboru produktu znajdującego się w ofercie podejmując
kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje
dostępne na stronie.
8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
Olejowe Smaki Artur Pietluszenko
ul. Podleśna 3B, 18-106 Niewodnica Kościelna
www.olejowesmaki.pl
9. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności,
z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do koszyka produktu,
b. wybór rodzaju dostawy,
c. wybór rodzaju płatności,
d. wybór miejsca wydania rzeczy,
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
10. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem
zapłaty” Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru
Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz
informacjami dostępnymi na stronie.
11. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,
a przed wysłaniem Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia, stanowiące informacje, jakich udzielić należy bezpośrednio
przed złożeniem zamówienia, będzie zawierać informacje dotyczące:
a. dokładnego opisu przedmiotu zamówienia zawierającego istotne cechy produktu,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów wraz ze wszystkimi częściami
składowymi ceny w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. wybranej metody płatności,
d. wybranego sposobu dostawy,
12. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie
danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśniecie przycisku „Zamawiam z
obowiązkiem zapłaty”.
13. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
14. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego
przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty
Kupującego na koncie Sprzedającego.
15. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: „Potwierdzenie
otrzymania zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów
Zamówienia. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi potwierdzenie zawarcia
umowy.

IV Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od
umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a
do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym poniżej lub w innej
pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż
forma pisemna.
5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i
inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Olejowe Smaki Artur Pietluszenko
ul. Podleśna 3B, 18-106 Niewodnica Kościelna
www.olejowesmaki.pl
7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14
dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed
jego upływem.
8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem
umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci
Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy, w której przedmiotem świadczenia:
a. jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. jest rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c. jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d. są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone
z innymi rzeczami.
14. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający
należyte warunki transportu i brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

V Reklamacje dotyczące towarów i świadczenia usług drogą elektroniczną

3. Olejowe Smaki Artur Pietluszenko jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego
Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za wady Towaru zakupionego przez tego
Konsumenta, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym.
4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@olejowesmaki.pl lub za pośrednictwem
poczty tradycyjnej. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14
dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie
rozpatrzona.
5. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w
takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym
terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
6. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
7. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
Olejowe Smaki Artur Pietluszenko, ul. Podleśna 3B, 18-106 Niewodnica Kościelna lub mailowo pod adres biuro@olejowesmaki.pl.
8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

VI Postanowienia końcowe

1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem
Sprzedający deklaruje dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie www.olejowesmaki.pl.
W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie posprzedażowym Kupującego obowiązuje
regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy
Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze
aktualnego jako obowiązującego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, zostaje
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy
prawa polskiego.

VII Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest
Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu
wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich
danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności,
która znajduje się pod adresem www.olejowesmaki.pl.

POBIERZ WZÓR FORMULARZA OŚWIADCZENIA O ODSTAPIENIU OD UMOWY (PDF)

Niewodnica Kościelna , 1.12.2015